;
x
Üyelik Sözleşmesi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Şirketimiz ve/veya çalıştığımız markalar tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve tele satış uygulamaları, bir takım kullanım verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi , istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari, ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla üye işyerlerimize, iş ortaklarımıza, çalıştığımız markalara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumu ve özel kişilere , KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, Grup Şirketlerimiz, iştiraklerimiz, şube ve irtibat bürolarımız, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, markalarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir, bilgileriniz bu 3.şahıs firmalarca da mevzuata aykırı olmamak şartıyla işlenebilir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız. Ancak bunu kabul etmemeniz bazı durumlarda hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM ALANLARI VE AMAÇLARI 
İRONİ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
  • www.ironitekstil.com üzerinden alışveriş yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
  • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
  • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,
  • Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 
İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. mağazada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde mağaza' a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Mağazada sunulan hizmetler www.ironitekstil.com (bundan böyle kısaca "mağaza olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve mağazanın yasal sahibi mağaza olup, mağaza üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi mağaza 'a aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını mağaza gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak mağazada yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli 

olacaktır.

1.4. mağaza hizmetlerinden yararlanan ve mağaza' a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, mağaza tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. mağaza bu mağazada yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. MAĞAZA: mağaza tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: mağaza ' dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, mağaza ' ca üyelikleri onaylanarak mağaza' a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile mağaza' daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin mağaza 'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "ÜYE adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

2.3. KULLANICI: mağaza, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. LİNK: mağaza üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden mağaza' a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.5. İÇERİK: mağaza' da ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: mağaza vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle mağaza arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. mağaza'nin, mağaza üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. mağaza'nin, mağaza üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; mağaza ' a ait www.mağaza adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından mağaza adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. mağaza, mağaza üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE 'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. mağaza bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların mağaza tarafından belirlenecek ve mağazanın ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. mağaza , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri mağaza' da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. mağaza üzerinden, mağaza nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE' lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI' lara ve ÜYE' lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. mağaza üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında mağaza 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI' ların ÜYE' lerin kendi sorumluluğundadır. mağaza bu tür link verilen web SİTE' lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, mağaza nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. mağaza, mağaza'da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, mağaza üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. mağaza muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler mağaza' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile mağaza' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. mağaza' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve mağaza'nin mağaza'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, mağaza' daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda mağazanın garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' nın ÜYE' nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan mağaza sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI' nın ve ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan mağaza sorumlu değildir.

4.4. mağaza, işbu mağaza uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve mağaza' u kullanma koşulları ile mağaza' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, mağaza' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mağaza' da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. mağazanın kullanımı ya da mağaza' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. mağaza, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. mağaza dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı mağaza nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, mağaza çalışanlarının ve yöneticilerinin, mağaza yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. mağaza, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. mağaza' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla mağaza üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin, mağaza dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, mağaza ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin mağaza üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı mağaza 'un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu mağazanın sahibi mağaza ' dur. Bu mağaza' da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve mağazanın sunumu mağaza nın ya da mağaza nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu mağaza 'daki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code' ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile mağaza içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan mağaza yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla mağaza ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, mağaza hizmetlerini, mağaza bilgilerini ve mağaza nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının mağaza nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve mağaza nın yazılı izni ile mümkündür.

4.8. mağaza , mağaza üzerinden KULLANICI' lar ve ÜYE' ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. mağaza aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mağazanın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI' lara ve ÜYE' lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak mağaza için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya mağaza nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI' ların ve ÜYE 'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu mağaza Kullanım Koşulları dâhilinde mağaza tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde mağaza ; mağaza hizmetleri, mağaza bilgileri, mağaza telif haklarına tâbi çalışmaları, mağaza ticari markaları, mağaza ticari görünümü veya bu mağaza vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI mağaza , mağazaya erişilmesi, mağazanın ya da mağazadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. mağaza , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu mağazada ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da mağazanın kullanılması ile mağaza nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR mağaza , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, mağaza işbu "Web Sitesi Kullanım Koşullarını" geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, mağaza açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için mağaza nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu "mağaza Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. mağaza nın, KULLANICI ve ÜYE' nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, mağaza tarafından mağaza içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini mağazayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. mağaza , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.